Table 1. Males aged 95 and over in Wang Genealogy

Name

Year of birth

Year of death

Age at death

 Tiansheng

1161

1258

97
 Qian

1202

1298

96
 Yi

1237

1335

98
 Xinglian

1411

1513

102
 Yu

1452

1548

96
 Shizhong

1484

1580

96
 Yanzhen

1598

1697

99