Home

Beitrag in einem Sammelband

Mortality reversals

Shkolnikov, V. M.

In: Demeney, P., McNicoll, G. (Hrsg.): Encyclopedia of population, vol. 2: I-W, 676-679 (2003)
New York [et al.]: Macmillan Reference USA ; Thomson/Gale.

ISBN 0-02-865679-2

Vernetzen