Home

Journal Article

Izmeneniye smertnosti v Rossii v zavisimosti ot zanyatosti i kharaktera truda

Andreev, E. M., Kharkova, T. L., Shkolnikov, V. M.

[Mortality dynamics in Russia depending from employment and character of work]

Demografiia, 3, 68-81 (2005)

Keywords: Russian Federation, differential mortality

Socialize