Home

Journal Article

Prodolzhitelnost´ zdorovoi zhizni

Andreev, E. M., Shkolnikov, V. M., McKee, M.

[Healthy life expectancy]

Voprosy Statistiki, 11, 16-20 (2002)

Keywords: Europe, Russian Federation, health, mortality

Socialize