Book Chapter

Struktura gospodarstwa domowego w Koronie i na Litwie a funkcje rodziny w koñcu XVIII wieku: rozbieznoœci czy podobienstwo?

Szołtysek, M.
Household structure and welfare functions of the family in Poland-Lithuania at the end of the 18th century: similarities or divergencies?
In: Kuklo, C. (Ed.): Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewienstwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej — ciaglosc czy zmiana?, 173–208
Warszawa, Wydawnictwo DiG (2012)
The Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) in Rostock is one of the leading demographic research centers in the world. It's part of the Max Planck Society, the internationally renowned German research society.